1. Naam van de Gemeente
Gereformeerde Kerk Middelharnis

2. RSIN-nummer
002686582

3. Contactgegevens
Postadres:    Postbus 133
        3240 AC Middelharnis
Bezoekadres:    Koningin Julianaweg 64
        3241 XC Middelharnis
E-mail:        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 32 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit zes leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

5. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

In 2016 is door de Kerkenraad een herzien beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Daarbij laten wij ons inspireren door de naamgevers van onze kerk: de Emmaüsgangers. Zoals zij met elkaar onderweg waren, zijn wij dat vandaag ook. Net als zij willen wij volgelingen en leerlingen van Jezus Christus zijn. Jezus laat hen, op pastorale wijze, vertellen wat er aan de hand is en waarom zij zo somber zijn. Dan gaat Hij uitleggen wat er gebeurd is en wat hier over in de Wet en de profeten staat. Daarna eten zij met elkaar en breekt Hij het brood. Dan zien zij dat Hij het is. Daarna staan ze op gaan, ondanks dat het donker is, terug naar Jeruzalem. Iedereen moet het weten. (Lucas 24: 13-35)

Het beleidsplan van onze gemeente is te vinden op onze website.
(http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/kerkenraadtab/beleidsplan)

6. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. Doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. Verslag van de uitgevoerde activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

9. Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 begroting

rekening

rekening

 

2019

2019

2018

baten

     

 Opbrengsten uit bezittingen

 €       6.750

 €       5.538

 €        4.077

 Bijdragen gemeenteleden

 €     178.700

 €    180.367

 €    178.752

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €         3.000

 €        1.724

 €        2.462

Totaal baten

 €     188.450

 €    187.629

 €    185.291           

lasten

     

 

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€ 90.500

 €      90.280

 €      93.295

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 28.800

 €      34.249

 €      30.119

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 11.300

 €       9.478

 €      10.010

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 32.050

 €       31.054

 €        33.866  

 Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 5.300

 €        4.978

 €      4.455

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 20.000

 €      18.354

 €     16.103

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 500

 €           349

 €      177

Totaal lasten

€ 188.450

 €    188.742

 €    188.025

       

Resultaat (baten - lasten)

 €               -

 €        -1.113

 €      -2.734

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Daarnaast bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van een kerkgebouw, pastorie en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

10. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

De begroting 2019 is tot stand gekomen door te kijken naar de werkelijke resultaten 2018 en deze te vergelijken met de resultaten 2017 en de begroting 2018. Hierbij zijn de te verwachten ontwikkelingen meegenomen. Voor 2019 is, net als in 2018 een resultaat van nul begroot. 

Begroting

   
 

 begroting

 begroting

 

2020

2019

baten

   

 Opbrengsten uit bezittingen

€6.200 

€ 6.750

 Bijdragen gemeenteleden

€ 173.000 

€ 178,700

 Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 3.000 

€ 3.000

Totaal baten

€ 182.200 

€ 188.450

lasten

   

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€ 93,020 

€ 90.500

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€30.050  

€ 28.800

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 10.300 

€ 11.300

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€33.950

€ 32.050

 Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 4.830 

€ 5.300

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 9.800 

€ 20.000

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 250 

€ 500

Totaal lasten

 € 182.200 

€ 188.450

     

Resultaat (baten - lasten)

 € 0

€ 0

     
 
 

 


Diaconie

  • Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Gereformeerde Kerk Middelharnis

RSIN/Fiscaal nummer:

824125198

Website adres:

www.emmauskerkmiddelharnis.nl/college-van-diakenen-home

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Koningin Julianaweg 64

Postcode:

3241 XC

Plaats:

Middelharnis

Postadres:

Postbus 133

Postcode:

3240 AC

Plaats:

Middelharnis

De Gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Emmaüskerk te Middelharnis.

B. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 34 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Via de onderstaande link kunt u het beleidsplan 2017-2021 van de Gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis downloaden: https://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/kerkenraadtab/beleidsplan.

Het college van diakenen (CvD) van de Emmaüskerk heeft als doelstelling:
Ten dienste te staan van onze naasten, zowel in onze eigen gemeente als over heel de wereld. Daarbij is het onze opdracht om de gemeente te stimuleren in die dienst aan de naaste, zelf het voorbeeld hierin te zijn, en de diaconale gelden te beheren en door te geven.
                       

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

     
       
 

begroting

rekening

rekening

 

2019

2019

2018

       

baten

     
       

Opbrengsten uit bezittingen

70 -

-

37

Bijdragen gemeenteleden

32740 -

32639

32320

Incidentele baten

 

34

 

Totaal baten

32810 -

32673

32357

       

lasten

     

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 -

135-

 

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

30130 -

30430

28948

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ -

€ -

€ -

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

1500 -

1276

1209

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€ -

€ -

€ -

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ -

€ -

€ -

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

1180

815

1262

       

Totaal lasten

32810 -

32656

31419

       

Resultaat (baten - lasten)

0-

17

938

       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden van de Gereformeerde Emmaüskerk wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Baten

De vrijwillige bijdragen zijn zeer gering toegenomen t.o.v. 2018, terwijl een terugval valt te zien in giften t.b.v. de diaconie. Dit is opgevangen door het instellen van 2 collecten per jaar met bestemming diaconie. De totalen aan af te dragen collecten en giften zijn t.o.v. 2018 nagenoeg gelijk gebleven.

Lasten

Voor wat betreft de lasten kan een stijging van de uitgaven t.o.v. 2018 opgemerkt worden.  Door de diaconie is dit jaar fors meer uitgegeven aan jongerenwerk (financiële bijdragen werkvakantie Servië). Dit is deels opgevangen door een besparing op de uitgaven voor ouderenwerk (ouderenreisje en kerstattenties) door verhoging van de deelnameleeftijd.