1. Naam van de Gemeente
Gereformeerde Kerk Middelharnis

2. RSIN-nummer
002686582

3. Contactgegevens
Postadres:    Postbus 133
        3240 AC Middelharnis
Bezoekadres:    Koningin Julianaweg 64
        3241 XC Middelharnis
E-mail:        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 32 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit zes leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

5. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

In 2016 is door de Kerkenraad een herzien beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Daarbij laten wij ons inspireren door de naamgevers van onze kerk: de Emmaüsgangers. Zoals zij met elkaar onderweg waren, zijn wij dat vandaag ook. Net als zij willen wij volgelingen en leerlingen van Jezus Christus zijn. Jezus laat hen, op pastorale wijze, vertellen wat er aan de hand is en waarom zij zo somber zijn. Dan gaat Hij uitleggen wat er gebeurd is en wat hier over in de Wet en de profeten staat. Daarna eten zij met elkaar en breekt Hij het brood. Dan zien zij dat Hij het is. Daarna staan ze op gaan, ondanks dat het donker is, terug naar Jeruzalem. Iedereen moet het weten. (Lucas 24: 13-35)

Het beleidsplan van onze gemeente is te vinden op onze website.
(http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/kerkenraadtab/beleidsplan)

6. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. Doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. Verslag van de uitgevoerde activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

9. Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting Rekening Rekening  
2021 2020 2019  
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 3,777 2,596 5,470  
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen - 101 68  
Bijdragen van leden en anderen 151,124 149,051 155,147  
Door te zenden collecten en giften 8,468 7,486 25,220  
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 438 1,132 1,724  
Totaal baten A 163,807 160,366 187,629  
Uitgaven en Kosten        
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 26,542 28,453 34,249  
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
3,157 1,957 349  
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 95,918 93,640 90,280  
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4,000 3,017 5,834  
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 9,480 9,392 9,478  
Salarissen en vergoedingen 4,700 3,883 4,978  
Kosten beheer, administratie en archief 10,041 10,749 18,019  
Rentelasten/bankkosten 382 339 335  
Afdrachten door te zenden collecten en giften 8,468 7,486 25,220  
Totaal lasten A 162,688 158,916 188,742  
Operationeel resultaat (A) 1,119 1,450 -1,113  
Incidentele baten en lasten        
Incidentele baten - - -  
Incidentele lasten - - -  
Incidentele baten en lasten (B) - - -  
Resultaat verslagjaar (A+B) 1,119 1,450 -1,113  
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -  
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -  
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -  
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - - -  
Resultaat naar Algemene reserve (D)  
             
     
 
 
    1.119              1.450              -1.113
     

 

Voor een overzicht in pdf van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021: Klik hier

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Daarnaast bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van een kerkgebouwen geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

10. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

De begroting 2021 is tot stand gekomen door te kijken naar de werkelijke resultaten 2020 en deze te vergelijken met de resultaten 2019 en de begroting 2020. Hierbij zijn de te verwachten ontwikkelingen meegenomen.


Diaconie

  • Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Gereformeerde Kerk Middelharnis

RSIN/Fiscaal nummer:

824125198

Website adres:

www.emmauskerkmiddelharnis.nl/college-van-diakenen-home

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Koningin Julianaweg 64

Postcode:

3241 XC

Plaats:

Middelharnis

Postadres:

Postbus 133

Postcode:

3240 AC

Plaats:

Middelharnis

De Gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Emmaüskerk te Middelharnis.

B. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 34 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 9 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Via de onderstaande link kunt u het beleidsplan 2017-2021 van de Gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis downloaden: https://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/kerkenraadtab/beleidsplan.

Het college van diakenen (CvD) van de Emmaüskerk heeft als doelstelling:
Ten dienste te staan van onze naasten, zowel in onze eigen gemeente als over heel de wereld. Daarbij is het onze opdracht om de gemeente te stimuleren in die dienst aan de naaste, zelf het voorbeeld hierin te zijn, en de diaconale gelden te beheren en door te geven.
                       

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

  Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019  
Opbrengsten en baten         
Opbrengsten uit rente etc   2    
Bijdragen van leden en anderen 9.100 10.646 9.730  
Door te zenden collecten en giften 22.500 19.460 22.909  
Totaal baten A 31.600 30.109 32.639  
Uitgaven en Kosten        
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat - - 135  
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 700 1.378 774  
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.275 1.504 1.276  
Kosten beheer, administratie en archief 100 359 719  
Rentelasten/bankkosten 90 73 96  
Diaconaal werk plaatselijk 6.900 2.298 6.748  
Diaconaal werk regionaal/landelijk - 286 -  
Afdrachten door te zenden collecten en giften 22.500 19.461 22.909  
Totaal lasten A 31.565 25.358 32.656  
Operationeel resultaat (A) 35 4.751 -17  
Incidentele baten en lasten        
Incidentele baten - - 34  
Incidentele lasten - - -  
Incidentele baten en lasten (B) - - 34  
Resultaat verslagjaar (A+B) 35 4.751 17  
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -  
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -  
Toevoegingen bestemmingsreserves - - -  
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -  
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - - -  
Resultaat naar Algemene reserve (D)  
             
           
 
 
    35              4.751                    17
     

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden van de Gereformeerde Emmaüskerk wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

2 Verslag van het college van diakenen

De jaarlijkse diaconale bijdrage laat dit jaar een toename zien t.o.v. 2019. De door te zenden collectes tonen een geringe afname .

In 2019 is besloten dat de kosten van kerktelefoon door het college van kerkrentmeesters gedragen zullen worden.

Door de corona-crisis is een afname bij alle kostenposten te zien. Dit alles resulteert in een forse positieve afsluiting.

In verband met bovenstaande is door het college van diakenen besloten i.v.m. afname van de doorzendcollectes alle collectes in 2021 structureel met €50 uit eigen middelen te verhogen.

Ook is besloten tot een eenmalige gift van €500 ten gunste van de plaatselijke voedselbank i.v.m. de noodzakelijke aanschaf van een vervangende koelbus.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.