1. Naam van de Gemeente
Gereformeerde Kerk Middelharnis

2. RSIN-nummer
002686582

3. Contactgegevens
Postadres:    Postbus 133
        3240 AC Middelharnis
Bezoekadres:    Koningin Julianaweg 64
        3241 XC Middelharnis
E-mail:        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 32 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit zes leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

5. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

In 2016 is door de Kerkenraad een herzien beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Daarbij laten wij ons inspireren door de naamgevers van onze kerk: de Emmaüsgangers. Zoals zij met elkaar onderweg waren, zijn wij dat vandaag ook. Net als zij willen wij volgelingen en leerlingen van Jezus Christus zijn. Jezus laat hen, op pastorale wijze, vertellen wat er aan de hand is en waarom zij zo somber zijn. Dan gaat Hij uitleggen wat er gebeurd is en wat hier over in de Wet en de profeten staat. Daarna eten zij met elkaar en breekt Hij het brood. Dan zien zij dat Hij het is. Daarna staan ze op gaan, ondanks dat het donker is, terug naar Jeruzalem. Iedereen moet het weten. (Lucas 24: 13-35)

Het beleidsplan van onze gemeente is te vinden op onze website.
(http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/kerkenraadtab/beleidsplan)

6. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. Doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. Verslag van de uitgevoerde activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

9. Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

   begroting rekening rekening
  2016 2016 2015
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen

 €     10.800

 €      11.176

 €      12.300

 Bijdragen gemeenteleden

 €     171.950

 €    190.822

 €    178.906

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 €        1.600

 €        2.313

 €        1.979

Totaal baten

 €     184.350

 €    204.311

 €    193.186

lasten

 

 

 

 

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €      90.200

 €       87.459

 €      89.061

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €      28.750

 €       31.199

 €      31.065

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €      11.050

 €       10.353

 €        9.784

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €          31.200

 €         34.512

 €         35.758

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €        5.200

 €        4.560

 €        4.840

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €      20.000

 €      21.722

 €       19.934

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €        1.500

 €        2.969

 €           119

Totaal lasten

 €     184.350

 €     92.774

 €     189.561

Resultaat (baten - lasten)

 €               -

 €        11.537

 €         3.625

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Daarnaast bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van een kerkgebouw, pastorie en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

10. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

De begroting 2017 is tot stand gekomen door te kijken naar de werkelijke resultaten 2016 en deze te vergelijken met de resultaten 2015 en de begroting 2016. Hierbij zijn de te verwachten ontwikkelingen meegenomen. Voor 2017 is, net als in 2016 een resultaat van nul begroot.

 

Begroting

   
 

 begroting

 begroting

 

2017

2016

baten

   

 Opbrengsten uit bezittingen

 € 10.800

 € 10.800

 Bijdragen gemeenteleden

€ 174.350

€ 171.950 

 Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 1.800

€ 1.600 

Totaal baten

€ 186.950 

€ 184.350 

lasten

   

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€ 89.800 

€ 90.200 

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 29.560 

€ 28.750 

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 11.100 

€ 11.050 

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 42.050 

€ 31.200 

 Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 5.100 

€ 5.200 

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 7.340 

€ 16.450 

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 2.000 

€ 1.500 

Totaal lasten

 € 186.950

 € 184.350

     

Resultaat (baten - lasten)

 € 0

€ 0

     

 

Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk Middelharnis
RSIN nr: (1) 824125198
Website adres: www.emmauskerkmiddelharnis.nl/college-van-diakenen-home
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Koningin Julianaweg 64
Postcode: 3241 XC
Plaats: Middelharnis
Postadres: Postbus 133
Postcode: 3240 AC
Plaats: Middelharnis

De Gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst,

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
--------------------------------------

(1) De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Emmaüskerk te Middelharnis.

B.    Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad.29 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 1.  Doelstelling/visie
  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
  1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

  2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

  3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 2.  Beleidsplan
  Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
  beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

  Via de onderstaande link kunt u het beleidsplan 2017-2021 van de Gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis downloaden: https://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/kerkenraadtab/beleidsplan

  Het college van diakenen (CvD) van de Emmaüskerk heeft als doelstelling:
  Ten dienste te staan van onze naasten, zowel in onze eigen gemeente als over heel de wereld. Daarbij is het onze opdracht om de gemeente te stimuleren in die dienst aan de naaste, zelf het voorbeeld hierin te zijn, en de diaconale gelden te beheren en door te geven.

  Het CvD streeft ernaar dat het waardevolle en vreugdevolle leven in dienst van Jezus Christus ook gestalte krijgt door presentie in de omgeving en via projecten ver weg. Daarbij is goede communicatie naar de gemeente van belang.
 3.  Beloningsbeleid.
  De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1.  Verslag Activiteiten.
  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 2.  Voorgenomen bestedingen.
  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
  In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 3.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Diaconie Gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis

     

college van diakenen

     

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

     
 

 begroting

rekening

rekening

 

2016

2016

2015

baten

     

 Opbrengsten uit bezittingen

 €            200

 €            114

 €            179

 Bijdragen gemeenteleden

 €        24.600

 €       27.111

 €       28.336

 

 

 

 

Totaal baten

 €        24.800

 €       27.225

 €       28.515

       

lasten

     

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 €        21.500

 €       30.586

 €       27.132

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 €                -

 €                -

 €                -

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €            300

 €             89

 €         1.706

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €         1.900

 €         1.849

 €         1.344

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 €                       -

 €                  -

 €          -1.548

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €                -

 €                -

 €                -

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €            100

 €             65

 €            102

Totaal lasten

 €        23.800

 €       32.590

 €       28.736

       

Resultaat (baten - lasten)

 €         1.000

 €         5.365-

 €            221-

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden van de Gereformeerde Emmaüskerk wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie 
(vrijwilligers, commissies) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Het resultaat valt in 2016 ruim € 6.300,- lager uit dan begroot. Dit is mede het gevolg van een eerder in 2015 genomen besluit om een zogenaamde ‘diaconale buffer’ ter hoogte van € 10.000,- per jaarultimo in te stellen. Dit houdt in dat de liquide middelen (lees: banksaldi) aan het einde van elk jaar worden afgeroomd tot € 10.000,-. Een eventueel overschot wordt jaarlijks bestemd voor een aantal door het College van Diakenen vast te stellen doelen.

In 2016 is ruim € 6600,- verdeeld onder 10 goede doelen, te weten:

- Werkvakantie 2017 GJV Emmaüskerk
- Stichting Livingstone; Project Gambia – Faraba – Youth for Christ
- Woord en Daad; Project El Niño treft Afrika – Help NU!
- Veldwerk Goeree Overflakkee
- Diaconaal Havenwerk Rotterdam
- MAF Nederland
- Leger des Heils
- Artsen zonder grenzen
- Stichting Children’s Relief; Ziekenhuisproject Oekraïne
- Tear; Hulp aan vluchtelingen Mosul (Syrië)

Ondanks een toename van het aantal gemeenteleden zijn de opbrengsten van de collecten en de diaconale bijdragen (lees: levend geld) ook dit jaar verder afgenomen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen ongeveer gelijk zijn aan de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.