Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers, t.w.: de predikant, de (jeugd) ouderlingen, de (jeugd) diakenen en het college van kerkrentmeesters. Deze ambtsdragers zijn door de leden van de gemeente benoemd. De kerkenraad geeft leiding aan (= het bestuur van) de gemeente.
De kerkenraad draagt zorg voor de erediensten, de pastorale zorg en de zorg van barmhartigheid in het algemeen. Voor de uitvoering van al deze werkzaamheden maakt de kerkenraad gebruik van diverse commissies.
Deze commissies nemen door hun deskundigheid veel werk uit handen van de kerkenraadsleden.
De kerkenraad blijft echter verantwoordelijk voor alle activiteiten.

Een overzicht/organigram van de kerkenraad/de div commissies kunt u hier downloaden.
U opent het bestand in uw pdf reader, om goed te kunnen lezen kunt u het beste uitzoomen tot 200%


Om aan de gemeente verantwoording af te leggen, wordt er elk jaar een gemeenteavond gehouden. Voor 2021 staat deze gepland op 23 september as. om 19.30 uur. 

Missie
Via zondagse erediensten, pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting, jeugdwerk en ouderenwerk, willen wij een laagdrempelige gemeenschap zijn, rond een geopende Bijbel waar Jezus Christus zich laat kennen en zo ontdekt wordt hoe waardevol en vreugdevol het leven in zijn dienst is.

Pastoraat

De ouderlingen proberen eenmaal per jaar contact te hebben met mensen uit hun wijk. Dit kan huisbezoek zijn, maar ook "groothuisbezoek", waarbij een deel van de wijk wordt uitgenodigd samen te komen. Dit kan bij iemand thuis zijn, in de kerk of op een andere geschikte locatie.
Er wordt gewerkt met wijkteams. Een wijkteam is de ouderling, wijkdiaken en één of meer contactpersonen in de wijk. Aan de ouderlingen en diakenen is een wijk toegedeeld. Waar nodig werken wijken samen. Dit kunt u nader bekijken bij de wijkindeling.

Diaconaat

De diakenen hebben tot taak om samen met de gemeente hulp te geven aan wie dat nodig hebben.
Naar gemeenteleden toe maar ook naar hen die hulp nodig hebben buiten onze kerk, zowel in onze omgeving als verder weg. Lokaal via contacten met allerlei instanties en organisaties en verder weg via Kerk in Aktie of ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking), diaconale hulp en in het bijdragen aan uitgezonden werkers in missielanden. Op deze wijze leiding geven aan de gemeente om de liefde van Christus om te zetten in daden naar onze naaste.