Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers, t.w.: de predikant, de (jeugd) ouderlingen, de (jeugd) diakenen en het college van kerkrentmeesters. Deze ambtsdragers zijn door de leden van de gemeente benoemd. De kerkenraad geeft leiding aan (= het bestuur van) de gemeente.
De kerkenraad draagt zorg voor de erediensten, de pastorale zorg en de zorg van barmhartigheid in het algemeen. Voor de uitvoering van al deze werkzaamheden maakt de kerkenraad gebruik van diverse commissies.
Deze commissies nemen door hun deskundigheid veel werk uit handen van de kerkenraadsleden.
De kerkenraad blijft echter verantwoordelijk voor alle activiteiten.

Een overzicht/organigram van de kerkenraad/de div commissies kunt u hier downloaden.
U opent het bestand in uw pdf reader, om goed te kunnen lezen kunt u het beste uitzoomen tot 200%


Om aan de gemeente verantwoording af te leggen, wordt er elk jaar een gemeenteavond gehouden. Voor 2021 staat deze gepland op 23 september as. om 19.30 uur. 

Missie
Via zondagse erediensten, pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting, jeugdwerk en ouderenwerk, willen wij een laagdrempelige gemeenschap zijn, rond een geopende Bijbel waar Jezus Christus zich laat kennen en zo ontdekt wordt hoe waardevol en vreugdevol het leven in zijn dienst is.

Pastoraat

De ouderlingen proberen eenmaal per jaar contact te hebben met mensen uit hun wijk. Dit kan huisbezoek zijn, maar ook "groothuisbezoek", waarbij een deel van de wijk wordt uitgenodigd samen te komen. Dit kan bij iemand thuis zijn, in de kerk of op een andere geschikte locatie.
Er wordt gewerkt met wijkteams. Een wijkteam is de ouderling, wijkdiaken en één of meer contactpersonen in de wijk. Aan de ouderlingen en diakenen is een wijk toegedeeld. Waar nodig werken wijken samen. Dit kunt u nader bekijken bij de wijkindeling.

Diaconaat

De diakenen hebben tot taak om samen met de gemeente hulp te geven aan wie dat nodig hebben.
Naar gemeenteleden toe maar ook naar hen die hulp nodig hebben buiten onze kerk, zowel in onze omgeving als verder weg. Lokaal via contacten met allerlei instanties en organisaties en verder weg via Kerk in Aktie of ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking), diaconale hulp en in het bijdragen aan uitgezonden werkers in missielanden. Op deze wijze leiding geven aan de gemeente om de liefde van Christus om te zetten in daden naar onze naaste.

 Vetrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van betrokkenen. Er is een geheimhoudingsplicht.
De Emmaüskerk te Middelharnis heeft als vertrouwenspersoon benoemd:
Teus van Buuren tel. 06-47030715 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In een kerkdienst van 12 februari 2017 heeft Dhr. Teus van Buuren deze belofte afgelegd.

Wat is hun opdracht?  Wel, ze hebben de taak om voor leden van de kerk met problemen bij vormen van verslaving (vaak ook binnen het gezin of andere verbanden) een luisterend oor te hebben en indien nodig of gevraagd te begeleiden naar gespecialiseerde, professionele hulpverleners.Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar de kerkenraad vindt dit toch de beste manier om de drempel zo laag mogelijk te houden voor gemeenteleden met problemen op dit gebied. Er wordt vaak over de problemen van verslaving gesproken, maar het probleem is dat diegenen (of hun naaste familieleden of kennissen), die problemen hebben het vaak verzwijgen of niet erkennen dat er een probleem is of gewoon de moed niet kunnen opbrengen naar iemand of een instantie toe te gaan. We zijn heel blij dat twee mensen uit onze kerk dit op zich willen nemen. Zij hebben vanwege hun werkkring ervaring en de mogelijkheden om contacten te leggen met de burgerlijke instanties, als hij of zij dat wil. Alles is op basis van vrijwilligheid en met toestemming van de betrokkene.Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of kerk, bij wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of persoonlijke problemen.

Een vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor, om daarna eventueel te helpen bij:
 - Het verzorgen van eerste opvang van mensen die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 - Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 - De betrokkene informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 - Het desgewenst begeleiden, als iemand de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van
   een onderneming.
 - Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties
.